Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Aangepast op 4 mei 2023

Algemene voorwaarden & Privacyverklaring:

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanmelding/bestelling van een training
 4. Inhoud van een training
 5. Annulering/opschorting van trainingen
 6. Betalingscondities
 7. Intellectuele eigendom en geheimhouding
 8. Non-concurrentie
 9. Aansprakelijkheid
 10. Examen
 11. Klachtenprocedure
 12. Ontbinding
 13. Slotbepalingen

Privacyverklaring

 1. Welke gegevens verwerken wij?
 2. Wat is de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking van ATEXcertificaat.nl?
 3. Waar worden je persoonsgegevens bewaard?
 4. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
 5. Met wie delen we je persoonsgegevens?
 6. Wie kunnen bij je persoonsgegevens?
 7. Gebruik van cookies
 8. Cookies uitzetten
 9. Wat zijn je rechten?

I Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Aanmelder: degene die zichzelf dan wel een ander aanmeldt voor een training bij opleider.
1.2 Cursusgeld: trainingsgeld en/of examenkosten.
1.3 Deelnemer: degene die is aangemeld voor een training bij opleider en/of aan een training bij opleider deelneemt.
1.4 Examen: een door of vanwege opleider of door een derde af te nemen examen volgend op een training.
1.5 Opleider: organisatie die de training verzorgt en/of (onder licentie) het examen organiseert.
1.6 Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen opleider en aanmelder waarbij opleider zich verplicht aan aanmelder een of meer training(en) te leveren tegen betaling door aanmelder van de daarvoor geldende vergoeding.
1.7 Training: een samenhangend geheel van georganiseerde didactische activiteiten vervat in trainingsmateriaal en/of scholing. Dit kan ook een cursus, work- shop, modulaire opleiding zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die opleider sluit met de aanmelder, doch gelden ook voor de deelnemer aan de training bij opleider.
2.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien opleider daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

Artikel 3: Aanmelding voor deelname aan of bestelling van een training

3.1 De aanmelding voor deelname aan een training of bestelling van een training kan via de website of schriftelijk (per e-mail) geschieden. Het door opleider
in behandeling nemen van een aanmelding/bestelling geschiedt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud. Opleider kan te allen tijde een aanmelding of bestelling om haar moverende redenen afwijzen.
3.2 Iedere aanmelding/bestelling wordt bevestigd met een opdrachtbevestiging (dit kan ook een automatisch gegenereerde bevestiging zijn). In deze opdrachtbevestiging worden de naam van de training, het aantal deelnemers (bij incompany), de overeengekomen tarieven alsmede de plaats en het tijdstip van de training vermeld. De door opleider verstrekte trainingsgegevens gelden onder voorbehoud.
3.3 De opdrachtbevestiging heeft tot gevolg dat tussen de aanmelder en opleider een overeenkomst ontstaat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen op deze overeenkomst.
3.4 Op basis van de opdrachtbevestiging wordt het aan de training verbonden bedrag aan opleider verschuldigd.
3.5 Indien aanmelding voor een training binnen 14 dagen voor aanvang van de training plaatsvindt, is deze bindend.

Artikel 4: Inhoud van een training

4.1 De inhoud van trainingen stemt overeen met de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen. Opleider is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de training, met dien verstande dat de in de opdracht-bevestiging weergegeven hoofdlijnen daardoor niet zullen worden verlaten.
4.2 Opleider stelt het voor de training benodigde lesmateriaal ter beschikking van de deelnemer, behoudens voor zover in de opdrachtbevestiging anders is weergegeven.
4.3 Indien tijdens de training blijkt dat de aanmelder/deelnemer behoefte heeft aan uitbreiding van de dienstverlening zal deze uitbreiding en de daaraan verbonden kosten separaat aan de aanmelder worden geoffreerd en/of bevestigd.

Artikel 5: Annulering en opschorting van trainingen

5.1 Opleider is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum te wijzigen of de training te annuleren. Opleider zal de aanmelder daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Opleider zal voor zover mogelijk een nieuwe training (of datum van de training) aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zullen de reeds betaalde bedragen door opleider aan de aanmelder worden geretourneerd.
5.2 Annulering van de overeenkomst c.q. intrekking van de aanmelding door aanmelder/deelnemer bij individuele inschrijving (open inschrijving) op de bestaande planning, is alleen mogelijk met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • Annulering dient altijd schriftelijk (per e-mail) te geschieden;
 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de training is geen cursusgeld verschuldigd;
 • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de training is 50% van het cursusgeld verschuldigd;
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training is de aanmelder het volledige cursusgeld verschuldigd;
 • De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde cursusgeld in verband met annuleren zullen door opleider voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe training. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur
  geeft, zal dit bedrag door opleider aan de aanmelder worden geretourneerd;
 • Bij annulering van een digitale training is 25% met een minimum van € 75,00 verschuldigd;
 • Bij annulering van een digitale training met examen binnen 7 dagen voor aanvang, is aanmelder het volledige examenbedrag verschuldigd;
 • Bij annulering van een digitale training na verstrekking van de inlogcode aan  aanmelder/deelnemer, is 100% van het cursusgeld verschuldigd;
 • Bij annulering van het examen geldt het van toepassing zijnde examenreglement;
 • Bij verzetting van een training binnen 14 dagen wordt een bedrag van € 75,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

5.3 Bij verhindering van deelname van een deelnemer om welke reden dan ook heeft de aanmelder het recht een plaatsvervanger te sturen, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden voor toelating indien aan de orde. Annulering van de overeenkomst c.q. intrekking van de aanmelding door je organisatie bij Incompany (groeps) trainingen, is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:

 • Annulering dient altijd schriftelijk ( per e-mail) te geschieden;
 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training is geen cursusgeld verschuldigd;
 • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de training is 50% van het cursusgeld verschuldigd;
 • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training is je organisatie het volledige cursusgeld verschuldigd;
 • De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde cursusgeld in verband met annuleren zullen door opleider voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe training.

* Bij annulering van het examen geldt het van toepassing
zijnde examenreglement.

5.4 Bij wangedrag door deelnemer of indien de deelnemer in overtreding is met de geldende orde- en veiligheidsmaatregelen is opleider gerechtigd de deelnemer de toegang tot de les en het gebouw te ontzeggen, en de deelnemer uit de les en het gebouw te verwijderen zonder dat er restitutie van het cursusgeld is verschuldigd.

Artikel 6: Betalingscondities

6.1 Samen met de opdrachtbevestiging stuurt opleider de aanmelder een factuur ter zake van de te volgen training, tenzij schriftelijk (per mail) anders overeengekomen.
6.2 Deze factuur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor de aanvang of levering van de training en op de factuur aangegeven bankrekening van opleider te zijn bijgeschreven, tenzij schriftelijk (per mail) anders overeengekomen.
6.3 Indien niet tijdig is betaald, is opleider gerechtigd haar verplichting tot nakoming op te schorten, de aanmelder/deelnemer niet tot de training toe te laten, de ontbinding van de overeenkomst in te roepen en vergoeding van alle door opleider gemaakte kosten en gederfde winst te vorderen.
6.4 Onverminderd het bepaalde hierboven in artikel 6 lid 2 geldt voor de door opleider verzonden facturen een betalingstermijn van maximaal 30 dagen.
6.5 Is aanmelder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van de aanmelder. Indien de aanmelder in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het cursusgeld, dan verbeurt hij in ieder geval een onmiddelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een
minimum van € 75,00.
6.6 Indien opleider hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
6.7 De aanmelder is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.
6.8 Indien de deelnemer niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de lessen die deel uitmaken van de training waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan is er geen recht tot restitutie van het cursusgeld of een deel hiervan.

Artikel 7: Intellectuele eigendom en geheimhouding

7.1 Opleider is te allen tijde enig rechthebbende ten aanzien van rechten van intellectueel eigendom op de aan de aanmelder en/of deelnemer ter beschikking gestelde zaken, materialen en (elektronische) informatie, tenzij opleider schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft.
7.2 De aanmelder en/of deelnemer verkrijgt uitsluitend een niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van de in de opdrachtbevestiging aangegeven training(en).
7.3 De aanmelder en/of deelnemer zal de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie niet verveelvoudigen of kenbaar (openbaar) maken aan derden zonder schriftelijke toestemming van opleider. Onder derden wordt tevens begrepen een ieder die niet is gelijk te stellen
met de aanmelder.
7.4 Het is de aanmelder en/of de deelnemer in geen geval toegestaan om enige wijziging aan te brengen in de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie, de beveiliging daarvan of de daarbij behorende aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom.
7.5 De aanmelder en/of deelnemer is te allen tijde gehouden de (inhoud van de) in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie geheim te houden en deze slechts te gebruiken voor het doel waarvoor ter zake aan hen een gebruiksrecht is verleend.
7.6. Voor ATEXcertificaat is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. ATEXcertificaat respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat je persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Bekijk ons hele privacystatement hieronder.

Artikel 8: Non-concurrentie

8.1 Het is aanmelder en/of afnemer niet toegestaan op basis van de door opleider verzorgde opleiding ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van opleider.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Indien opleider, door welke omstandigheden dan ook, een (dag) deel van van (online) training niet kan laten doorgaan, zal opleider in overleg met de aanmelder of deelnemer(s) dit onderdeel op een later tijdstip alsnog laten doorgaan.
9.2 Opleider is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit het annuleren van een (online) training en/of het niet doorgaan van een (online) trainingsdeel of trainingsdag(-deel).
9.3 Opleider is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan bij of aan de aanmelder en/of de deelnemer door of samenhangende dan wel op grond van de inhoud van het door opleider verstrekte lesmateriaal c.q. de door opleider gegeven (online) lessen, adviezen en/of instructies. Het gebruik door
aanmelder/deelnemer van het (online) lesmateriaal, het toepassen van gegeven instructies en verstrekte adviezen door de aanmelder/deelnemer geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

Artikel 10: Examen

10.1 Op alle door of vanwege opleider verzorgde of georganiseerde examens is een examenreglement van toepassing dat door opleider aan de deelnemers van de training zal worden verstrekt en/of kan worden opgevraagd.
10.2 In het geval examens door derden worden afgenomen zal opleider zich inspannen de deelnemers tijdig omtrent de gehanteerde exameneisen te informeren.
10.3 Deelnemers aan een training en/of examen zijn verplicht zich op verzoek van een docent, een medewerker van opleider, of medewerker van het extern examenbureau, te legitimeren conform de eisen van de Wet op de identificatie-plicht.
10.4 In die gevallen waarin de van kracht zijnde examenreglementen niet zijn voorzien, beslist de opleider.

Artikel 11: Klachtenprocedure

11.1 Onze medewerkers stellen alles in het werk om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je van mening bent dat een medewerker van opleider je of een derde persoon in relatie tot opleider niet op een correcte manier heeft gehandeld, kan je hierover, bij voorkeur via het klachtenformulier, een klacht indienen bij opleider.
11.2 Je kan jouw klacht indienen door online het klachtenformulier in te vullen of u kunt uw klacht schriftelijk indienen. Stuur dan een omschrijving van jouw klacht, het betreffende cursus of examen, en jouw gegevens naar:
ATEXcertificaat.nl
t.a.v. Klachtencoördinator
Postbus 137
7300 AC Apeldoorn
11.3 De procedure klachtbehandeling gaat als volgt: je ontvangt na het indienen van jouw klacht een ontvangstbevestiging. Jouw klacht wordt behandeld door een andere persoon dan degene die betrokken is bij het feit waar jouw klacht over gaat. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt de betrokkenen van opleider gehoord. We kunnen telefonisch contact met je opnemen om te bezien of een toelichting van opleider de klacht naar tevredenheid kan oplossen. Je krijgt de gelegenheid om jouw klacht verder toe te lichten. De informatie die je aanlevert, behandelt opleider strikt vertrouwelijk. We handelen jouw klacht binnen vier weken af. Deze termijn kan worden verlengd met vier weken; daarover lichten we je in.
11.4 Ben je het niet eens met een inhoudelijke beslissing die opleider heeft genomen, dan kan je, binnen 30 kalenderdagen na dagtekening van de beslissing, bezwaar aantekenen. Opleider hanteert hiervoor de Bezwaarprocedure van Kiwa.

Artikel 12: Ontbinding

12.1 Aanmelder wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of indien hij onder beheer, bewind of curatele wordt gesteld. Opleider heeft in dat geval het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van opleider, zonder dat opleider tot enige schadevergoeding gehouden is doch onverminderd haar recht op vergoeding van de schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die Opleider ten laste van Aanmelder heeft dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1 Op alle overeenkomsten en geschillen voortvloeiende uit en/of samenhangende met deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
13.2 De bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen in de zin van artikel 11 lid 1.

II Privacyverklaring

Voor ATEXcertificaat.nl is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. ATEXcertificaat.nl respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. In deze verklaring informeren wij je welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Welke gegevens verwerken wij?

ATEXcertificaat.nl verwerkt persoonsgegevens om je of jouw medewerkers te kunnen inschrijven voor één van onze diensten. Of om een bestelling van een bepaald product te kunnen verwerken.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • naam en adresgegevens, emailadres en telefoonnummer;
 • geboortedatum en geboorteplaats
 • overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt.


Wat is de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking door ATEXcertificaat.nl? 

ATEXcertificaat.nl verwerkt uitsluitend persoonsgegevens op grond van:

 • jouw toestemming;
 • voor de uitvoering van de met je gesloten overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, en/of
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ATEXcertificaat.nl of een derde, in het kader van de normale bedrijfsvoering en het versturen van nieuwsbrieven.

ATEXcertificaat.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de met je gesloten overeenkomst(en);
 • het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door je gestelde vragen;
 • voor de afhandeling van jouw aanvraag tot informatie;
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven van ATEXcertificaat.nl;
 • voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • het behandelen van geschillen

Als de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan deze toestemming op elk moment worden ingetrokken.

Waar worden je persoonsgegevens bewaard?

ATEXcertificaat.nl maakt gebruik van twee manieren om jouw persoonlijke gegevens te verwerken: op eigen servers in ons datacenter en op servers (cloud) van derden. ATEXcertificaat.nl heeft een strikt beveiligingsbeleid om een adequate beveiliging van jouw persoonlijke gegevens te garanderen. Wanneer we een online provider gebruiken, kiezen we ervoor om samen te werken met marktleiders – of andere partijen die voldoen aan de EU-wetgeving en die uitgebreide beveiligings- en privacy maatregelen hebben getroffen.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard? 

ATEXcertificaat.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en dan noodzakelijk is voor doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verzameld en verwerkt. De bewaartermijn is afhankelijk voor welk doeleinde de gegevens worden verwerkt.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

ATEXcertificaat.nl deelt in het algemeen geen gegevens met anderen die persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor hun eigen (bedrijfs) doeleinden. Indien nodig om je producten en diensten van ATEXcertificaat.nl te leveren, ontvangen derden gegevens van ons over je zoals trainers en externe onafhankelijke examenbureaus.

Wie kunnen bij je persoonsgegevens?

ATEXcertificaat.nl hanteert interne toegangsbeperkingen voor persoonsgegevens, en wij verwachten van derden dat zij de toegang tot jouw persoonlijke gegevens eveneens beperken op basis van ‘need to know, right to know’. Dat wil zeggen, alleen degenen die daadwerkelijk actief jouw gegevens moeten verwerken, mogen dit doen.

Gebruik van cookies

Wij verzamelen op onze websites gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze websites maken gebruik van cookies (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ATEXcertificaat.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. ATEXcertificaat.nl maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Cookies Hotjar
  Deze dienst brengt in kaart hoe bezoekers (anoniem) de website gebruiken met als doel om het gebruikersgemak van de website voor de bezoekers te verbeteren.
 • Cookies Google Analytics
  Google Analytics geeft inzicht in de statistieken van de website, zoals hoeveel bezoekers hoe vaak onze webpagina’s bezoeken. Deze statistieken worden gebruikt om de structuur, navigatie en de informatie op de website te verbeteren.
 • Cookies voor remarketing
  Met de inzet van remarketing is het mogelijk om bezoekers die eerder interesse hebben getoond in de dienstverlening van ATEXcertificaat.nl afgestemde advertenties en aanbiedingen te tonen. Hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen.


Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Wat zijn je rechten? 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG)  heeft je diverse rechten, welke door ATEXcertificaat.nl worden gerespecteerd.  Deze rechten omvatten het recht de door ATEXcertificaat.nl verwerkte persoonsgegevens in te zien en het recht gegevens te corrigeren als deze gegevens niet (langer) juist zijn. Ook kan je vanwege jouw specifieke situatie bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens, indien de verwerking niet gebaseerd is op jouw toestemming, de uitvoering van een gesloten overeenkomst of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voorts kan je, onder de voorwaarden zoals genoemd in de AVG, een verzoek doen tot verwijdering van persoonsgegevens of het beperken van de verwerking ervan. Tot slot heb je het recht op dataportabiliteit.

Vragen of verzoeken in dit kader zal ATEXcertificaat.nl in beginsel binnen een maand beantwoorden, waarbij deze termijn door omstandigheden kan worden verlengd tot drie maanden. Je kan in alle gevallen contact opnemen via info@atexcertificaat.nl

In aanvulling op bovengenoemde rechten, heb je demogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ATEXcertificaat.nl te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen.